Biyernes, Oktubre 24, 2008

Genesis 3

Ang tukso at ang pagkakasala

1 Pinakatuso ang ahas sa lahat ng mababangis na hayop na ginawa ni Yawe-Diyos. Sinabi nito sa babae: “Sinabi ba talaga ng Diyos – Hindi kayo dapat kumain ng bunga ng alinmang puno sa hardin?” 2 Sinabi ng babae sa ahas: “Ma­kakain namin ang mga bunga ng mga puno sa hardin, 3 ngunit para sa bunga ng punong nasa gitna ng hardin sinabi ng Diyos – Huwag ninyong kakanin iyon ni hipuin man lang, kung hindi’y mama­matay kayo.”

4 Sinabi ng ahas sa babae: “Hindi kayo mamamatay, 5 ngunit alam ng Diyos na sa oras na kainin ninyo iyon, mamumulat ang inyong mga mata at matutulad kayo sa mga diyos na alam ang mabuti at ma­sama.”

6 Sa tingin ng babae ay katakam-takam ang bunga ng puno at masarap kainin – at tunay na magandang pa­raan upang magtamo ng kaalaman. Kaya pumitas siya ng mga bunga niyon at kumain, at inabutan niya ka­agad ang kanyang asawa na kasama niya. At kumain din iyon.

7 Namulat sila kapwa at nalaman nilang sila ay hubad. Kaya pinagtagni-tagni nila ang mga dahon ng igos at ginawa nilang tapi.

8 Narinig nila ang yabag ni Yawe-Diyos na namamasyal sa hardin sa ma­lamig na hangin ng hapon. At nagtago sa likod ng mga puno sa hardin ang lalaki at ang babaeng asawa nito upang hindi sila makita ni Yawe-Diyos. 9 Tinawag ng Diyos ang lalaki, at sinabi: “Nasaan ka?” 10 Sumagot siya: “Na­ri­nig ko ang iyong tinig sa hardin at natakot ako dahil ako’y hubad, kaya ako nag­tago.” 11 Sinabi ng Diyos: “Sino ang nag­sabi sa iyong hubad ka? Ku­main ka ba ng bunga ng puno na iniutos kong huwag ninyong kanin?” 12 Sumagot ang lalaki: “Ang babaeng isinama mo sa akin – siya ang nag-abot sa akin ng bu­nga mula sa puno, kaya kumain ako.”

13 Sinabi ng Diyos sa babae: “Ano ang ginawa mo?” Sumagot ang babae: “Ni­linlang ako ng ahas, kaya ako kuma­in.”

Ang hatol ng Diyos

14 Sinabi ni Yawe-Diyos sa ahas:

“Dahil sa ginawa mong ito, ikaw ang susumpain sa lahat ng maba­bangis na hayop at iba pang mga hayop! Gaga­pang ka at kakain ng alikabok sa lahat ng araw ng iyong buhay!

15 Pagkakagalitin ko kayo, ikaw at ang babae, ang iyong supling at ang kan­yang supling – dudurugin nito ang ulo mo, at tutuklawin mo ang kanyang sakong.”

16 Sinabi naman niya sa babae:

“Daragdagan ko ang iyong paghi­hirap sa pagdadalantao, at manganganak ka sa sakit. Kakailanganin mo ang iyong asa­wa, at siya ang makapangya­yari sa iyo.”

17 Sa lalaki ay sinabi niya:

“Dahil nakinig ka sa babaeng asawa mo, at kinain mo ang bunga ng puno na ipinagbawal ko sa iyong kanin, sumpain ang lupa dahil sa iyo! Pag­hihirapan mo ang iyong kakanin sa buong buhay mo. 18 Sa paghahanap mo ng gulay sa pa­rang, mga tinik at dawag ang isisibol ng lupa para sa iyo. 19 Sa pawis ng noo mo mang­gagaling ang tinapay na iyong ka­­kanin hang­gang magbalik ka sa pu­tik yamang doon ka kinuha, sapagkat ikaw ay ala­bok at sa alabok ka babalik.”

20 Pinangalanang “Eva” ng lalaki ang babaeng asawa niya, sapagkat siya ang ina ng lahat ng nabubuhay. 21 Gu­mawa si Yawe-Diyos ng mga damit na katad para sa lalaki at sa babaeng asa­wa nito, at di­na­mitan niya sila. 22 At sinabi ni Yawe-Diyos: “Naging tulad na ng isa sa atin ang Tao, na marunong ku­m­i­lala sa mabuti at sa masama. Hindi niya dapat abutin at pitasin pati ang bunga ng Puno ng Buhay, at kainin iyon at mabuhay habang pana­hon.”

23 Kaya pinalayas siya ni Yawe-Diyos sa hardin ng Eden upang maglinang sa lu­pang pinagmulan niya. 24 At nang ma­pa­layas na ang Tao, naglagay ang Diyos ng mga kerubin at ng isang sumisik­lab na tabak na nag-aapoy sa silangan ng hardin ng Eden upang bantayan ang daang patungo sa Puno ng Buhay.

Walang komento:

Komentaryo

Lumang Tipan
Bagong Tipan
<script type="text/javascript">var _sttoolbar = {}</script><script src="http://w.sharethis.com/widget/stblogger.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">stBlogger.init('http://w.sharethis.com/widget/?tabs=web%2Cpost%2Cemail&charset=utf-8&style=default&publisher=a82d6eab-bb39-4666-9e85-f50162bcd06b&popup=true');</script>